Задаци

Задаци радне групе су усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора у области унутрашњег надзора и поводом одређених питања инспекцијског надзора, која су у делокругу две или више инспекција или чија природа захтева учешће две или више инспекција, као и других органа и организација, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитог и безбедног пословања и поступања надзираних субјеката у одређеној области, избегавања преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, остварења правне сигурности, извршавања закона, делотворног управљања ризицима и унапређења услова пословања. Чланови радне групе циљеве остварују кроз сарадњу у усклађивању планова инспекцијског надзора, утврђивање програма рада радне групе, организовање и вршење заједничких инспекцијских надзора, сарадњу у вршењу самосталних инспекцијских надзора (међусобно обавештавање и размена података и искустава, указивање на примере добре праксе и други облици међусобног пружања помоћи), уједначавање инспекцијске праксе, утврђивање потребе за обукама инспектора и предузимање других одговарајућих радњи и мера ради реализације циљева.

Чланови

Радна група за унутрашњи надзор функционише у саставу:

  1. Јасмина Јовановић, руководилац радне групе, в.д. помоћника министра, Сектор за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
  2. Јадранка Божовић, заменик руководиоца радне групе, управни инспектор-координатор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
  3. Гордана Радовановић, секретар радне групе, руководилац Групе за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика, Сектор за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
  4. Ђура Корлат, инспектор рада, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  5. Ратка Вушуровић, туристички инспектор-координатор за праћење ажурности рада инспектора, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
  6. Радиша Ђоровић, виши буџетски инспектор, Буџетска инспекција, Министарство финансија;
  7. Јелена Мићић, Јединица за подршку Координационој комисији